- kiểu tình -

♦ Phiên âm: (jiáo·qing).


.


Vừa được xem: 矯情一品红一呼百諾一味一向一号位一口一切一人一串红