- kiểu hình -

♦ Phiên âm: (jiǎoxíng).


♦chỉnh hình; thuật chỉnh hình (bằng giải phẩu). , .


Vừa được xem: 矯形