- đoản hạt,cát -

♦ Phiên âm: (duǎnhè).


♦áo ngắn vải thô. 穿.


Vừa được xem: 短褐表兄弟凶手薄物細故