- nhãn liêm -

♦ Phiên âm: (yǎnlián).


.

(hvtd)♦Màng mắt. § Cũng gọi là hồng mô .
♦Trong mắt. ◎Như: ánh nhập nhãn liêm .


Vừa được xem: 眼簾距離本態舊約全書家君