- đạo tuyền,toàn -

♦ Phiên âm: (dàoquán).


♦Đạo Tuyền (tên suối ở tỉnh Sơn Đông). , .


Vừa được xem: 盜泉城樓倡隨如影隨形物候噴泉