- thịnh,thình đại,thái -

♦ Phiên âm: (shèngdà).


.
.


Vừa được xem: 盛大苦惱藏身