- bách văn bất như nhất kiến - Trăm nghe không bằng một thấy

♦ Phiên âm: (bǎi wén bù rú yī jiàn).


(hvtd)♦Trăm lần nghe nói tới không bằng một lần thấy tận mắt. ◇Nhị thập niên mục đổ chi quái hiện trạng : Ngã dã cửu văn huyền diệu quan thị cá danh thắng, lạc đắc khứ cuống nhất cuống. Thùy tri đáo đắc quan tiền, đại thất sở vọng, chân thị bách văn bất như nhất kiến , . , , (Đệ tam thập lục hồi).


Vừa được xem: 百聞不如一見龜鑒恐龍恐懼