- bạch diện thư sanh -

♦ Phiên âm: (bái,bó miàn shū shēng ).


(hvtd)♦Chỉ người chỉ biết đọc sách, kiến thức nông cạn, thiếu lịch duyệt. Phiếm chỉ người đi học. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: Nhược Tôn Càn, Mi Trúc bối, nãi bạch diện thư sanh, phi kinh luân tế thế chi tài , , , (Đệ tam thập ngũ hồi) Còn như bọn Tôn Càn, Mi Trúc là hạng bạch diện thư sinh, không có tài kinh luân tế thế gì cả.


Vừa được xem: 白面書生乞丐不光九龍九霄不信九霄云外九重霄不便