- bạch phấn -

♦ Phiên âm: (bái,bó fěn ).


(hvtd)♦Phấn trắng, dùng trong hội họa hoặc bôi mặt trang điểm phụ nữ.
♦Vôi trát tường.
♦Chất độc ma túy luyện từ morphine, tức hải lạc nhân (tiếng Anh: heroin).


Vừa được xem: 白粉打錢殿后亮話大度