- bạch cư dị -

♦ Phiên âm: (bái,bó jū,jī yì ).


(hvtd)♦Nhà thơ Trung Quốc đời Đường, tác giả bài Trường hận ca .


Vừa được xem: 白居易稽首秧子珍珠米候選人