- điền kính tái,trại -

♦ Phiên âm: (tiánjìngsài).


♦thi điền kinh. .


Vừa được xem: 田徑賽滂沛彌勒å¹¾淤灌朱砂