- sanh,sinh bình,biền để oa -

♦ Phiên âm: (shēng píngdǐ guō ).


♦Xoong sâu đáy bằng


Vừa được xem: 生平底锅學子學好學士學塾學報學堂學名