- quỳnh phụ huyền,huyện -

♦ Phiên âm: (qióng fù xiàn ).


♦ Quỳnh Phụ


Vừa được xem: 琼阜县大藏經平易大觀催花雨遍體鱗傷