- châu liêm -

♦ Phiên âm: (zhū lián ).


(hvtd)♦Rèm châu, rèm cửa có đính hạt trai. ◇Lí Bạch 李白: Mĩ nhân quyển châu liêm, Thâm tọa tần nga mi , (Oán tình ).


Vừa được xem: 珠簾眼簾距離