- trân châu mễ -

♦ Phiên âm: (zhēnzhūmǐ).


♦ngô; cây ngô; cây bắp. .


Vừa được xem: 珍珠米候選人赤痢薄藝金城湯池节日服装