- hiến sách -

♦ Phiên âm: (xiàncè).


♦hiến kế; bày mưu. .


Vừa được xem: 獻策趕浪頭冥