- độc sáng,sang -

♦ Phiên âm: (dúchuàng).Vừa được xem: 獨創巧取豪奪波特蘭謹則無憂多