- độc xuất,xúy tâm tài -

♦ Phiên âm: (dúchūxīncái).


♦độc đáo; đặc sắc; khác người. , .


Vừa được xem: 獨出心裁硬指標家祭暴烈書生氣曲古霉素