- độc cụ tuệ,huệ nhãn -

♦ Phiên âm: (dújùhuìyǎn).


♦con mắt tinh đời; kiến giải cao siêu. 西, , , ).


Vừa được xem: 獨具慧眼二十四气节大智若愚