- tưởng thụ -

♦ Phiên âm: (jiǎngshòu).


♦khen thưởng bán được nhiều sản phẩm; khuyến mãi có thưởng. .


Vừa được xem: 獎售砧鑕李白主名