- ổi,úy liệt -

♦ Phiên âm: (wěicuī).


♦hèn hạ; bỉ ổi; đáng khinh; đê tiện. .


Vừa được xem: 猥劣砂眼雄赳赳砂布木船運動神經