- đặc tập -

♦ Phiên âm: (tèjí).


♦số đặc biệt. .


Vừa được xem: 特輯质地细的织物砂紙牛勁砂礓責任預選