- đặc khu -

♦ Phiên âm: (tè qū).Vừa được xem: 特區隔心車駕茶蓬县