- ngưu kính -

♦ Phiên âm: (niújìn).


.


Vừa được xem: 牛勁砂礓責任預選選錄連續劇愴然夜明珠