- nha bà -

♦ Phiên âm: (yápó).


♦mẹ mìn; bà buôn người. .


Vừa được xem: 牙婆達成