- tranh,tránh minh -

♦ Phiên âm: (zhēngmíng).Vừa được xem: 爭鳴櫛風沐雨雞姦多敢尊師轟鳴浪