- bạo,bạc,bộc minh -

♦ Phiên âm: (bàomíng).


♦nổ đùng. .


Vừa được xem: 爆鳴底加工办公室割雞呈晨禮胸膜