- bạo,bạc,bộc ngọc,túc mễ hoa -

♦ Phiên âm: (bàoyùmǐhuā).


♦bỏng; cốm. "".


Vừa được xem: 爆玉米花玉雪玉米玉珂獸王巧婦難為無米之炊獨裁者獨立王國