- đăng lung,lộng khố -

♦ Phiên âm: (dēng·longkù).


♦quần thụng; quần ống túm. , , .


Vừa được xem: 燈籠褲循環論敘說箱籠海上保险业