- phiền nhũng -

♦ Phiên âm: (fánrǒng).


♦1. bộn bề; phức tạp; rắc rối (công việc). ().


Vừa được xem: 煩冗愴痛聲辯煤系海上保险业同惡相助娱乐圈