- môi tàng,tạng -

♦ Phiên âm: (méi cáng ).


♦Trầm tích than


Vừa được xem: 煤藏奸佞女優壯懷壯心壯年壯工壯實