- môi hoang -

♦ Phiên âm: (méi huāng ).


♦Thiếu than (đói than)


Vừa được xem: 煤荒閑職幾時奧藏鵝掌楸