- môi hoa -

♦ Phiên âm: (méihuà).


♦than hoá; các-bon hoá. , .


Vừa được xem: 煤花机场灯标家長截然個人主義