- môi thuyền -

♦ Phiên âm: (méi chuán ).


♦Tàu chở than


Vừa được xem: 煤船指手畫腳北瓜嫡子补绣修理