- môi háo,mạo,mao,hao -

♦ Phiên âm: (méihào).


♦lượng than tiêu hao; hao tổn than. , , .


Vừa được xem: 煤耗勞燕分飛勞動勞力勝利務外勘驗今文動手今年