- môi tinh -

♦ Phiên âm: (méijīng).


♦than tinh chất. , , . , .


Vừa được xem: 煤精連史紙近悅遠來執導哀怨截門宋江起義煤船指手畫