- nhiệt dong giao lạp -

♦ Phiên âm: (rè róng jiāo lì ).


♦keo nhiệt dung hạt


Vừa được xem: 热熔胶粒珠簾