- hồng lung,lộng -

♦ Phiên âm: (hōnglóng).


♦cái lồng chụp; giá sấy (ở ngoài lò để hong quần áo). (), , .


Vừa được xem: 烘籠樊籠