- sao mễ -

♦ Phiên âm: (chǎomǐ).


.


Vừa được xem: 炒米敝屣蓬蓬勃勃敝俗蓬山教育教士蓬勃蓋頭