- linh trường,trưởng,trướng loại động vật -

♦ Phiên âm: (Líng cháng lèi dòng wù ).


♦Động vật linh trưởng


Vừa được xem: 灵长类动物分类广告验收单分类