- tuyền,toàn -

♦ Phiên âm: (fènquán).


♦suối phun. , , , .


Vừa được xem: 瀵泉透析逆子返場賅括豆莢討賬裡层蠶箔職銜