- lô châu đại,thái khúc -

♦ Phiên âm: (Lúzhōudàqū).


♦rượu trắng Lô Châu. , .


Vừa được xem: 瀘州大曲源遠流長