- LẠC -

♦ Phiên âm: (luò).


♦Lạc Thuỷ (tên sông, ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc). , , 中國.


Vừa được xem: 毫素仍舊佯狂奉公守法仗義疏財少奶奶