- trừng không,khống,khổng -

♦ Phiên âm: (chéngkōng).


♦trời trong; trời quang mây tạnh. .


Vừa được xem: 澄空遲緩算帳第一宇宙速度幼苗妇产科