穿 - tích thủy xuyên thạch -

♦ Phiên âm: (dīshuǐchuānshí).


♦nước chảy đá mòn. 穿〗.

(hvtd)♦Từng giọt nước nhỏ lâu ngày xuyên qua đá. Tức nước chảy đá mòn, ý nói có chí thì nên. § Cũng viết là thủy tích thạch xuyên 穿.


Vừa được xem: 滴水穿石駐云