- ôn,uẩn tuyền,toàn -

♦ Phiên âm: (wēnquán).


♦suối nước nóng; ôn tuyền. . , .


Vừa được xem: 溫泉籍籍士兵俱乐部駢偶費事眼睛甚而