- nguyên viễn lưu trường,trưởng,trướng -

♦ Phiên âm: (yuányuǎnliúcháng).


.


Vừa được xem: 源遠流長郡縣供事薄業俯仰之間烤面包机惡寒