- nguyên tuyền,toàn -

♦ Phiên âm: (yuánquán).


.


Vừa được xem: 源泉林泉銜恨酒石