- thang,sương,thãng tuyền,toàn -

♦ Phiên âm: (tāngquán).


♦suối nước nóng. .


Vừa được xem: 湯泉打嘴巴殘茶剩飯夫唱婦隨腳指頭九泉