- tương,sương liêm -

♦ Phiên âm: (xiānglián).


♦mành trúc đốm. .


Vừa được xem: 湘簾歲首敘功窗簾